پروفیل

پروفیل

عرض پروفیل 9 سانتی متر

ضخامت پروفیل 2.1 سانتی متر

طول پروفیل 3 متر

پروفیل نیمکت عرض 7 سانتی متر

ضخامت پروفیل 2.1 سانتی متر

طول پروفیل 3 متر