زیره تایل 30*30 سانت 

هر عدد 3300 تومان

هر متر مربع 310 هزار تومان

کلیپس فلزی 

هر مترمربع 290 هزار تومان 

ابعاد 9.6 * 1.9 طول 2 متر

قیمت: هر مترمربع 225 هزار تومان

جهت کفپوش محیط های باز و بسته به اشکال هندسی مانند لوزی موزائیکی قابل اجرا است و احتیاج به زیرسازی خاصی ندارد. هر سال یکبار چوبهای آن می بایستی پرداخت گردد.

جهت کفپوش محیط های باز مخصوص معابر به اشکال مختلف در رنگ های متنوع و ترکیبی قابل اجراست و احتیاج به نگهداری ندارد.

هر متر مربع 195 هزار تومان

 

.

 

 درجه یک هر عدد       تومان

درجه دو هر عدد 1350 تومان

هر متر طول 21500 تومان

هر متر مربع 215000 تومان

 2.5 * 15 سانتیمتر