عرض کفپوش 14 سانتی متر

ضخامت کفپوش 2.1 سانتی متر

طول کفپوش 3 متر

 

منتشرشده در کفپوش