عرض کفپوش 14.8 سانتی متر

ضخامت کفپوش 2.5 سانتی متر

طول کفپوش 3 متر

منتشرشده در کفپوش