چهارشنبه, 27 شهریور 1398 17:29

تایل 30 سانت در 30 سانتیمتر چوبی

جهت کفپوش محیط های باز و بسته به اشکال هندسی مانند لوزی موزائیکی قابل اجرا است و احتیاج به زیرسازی خاصی ندارد. هر سال یکبار چوبهای آن می بایستی پرداخت گردد.

منتشرشده در محصولات