برای اجرای زیرسازی کفپوش جدیدطرح ترک از چوب زیرسازی اشباع شده و پروفیل آهن 40 * 40 سانتیمتر استفاده میشود.

ابعاد چوب زیرسازی اشباع برای کفپوش چوب پلاست، 5 * 3 سانتیمتر و طول آن 150 سانتیمتر می باشد.

اعاد کفپوش چوب پلاست:

. عرض کفپوش 14.7 سانتیمتر

. ضخامت کفپوش 2.5 سانتیمتر

. طول 300 سانتیمتر

منتشرشده در مطالب خواندنی