چوب پلاست - چوب سان پلاست

برای احداث آلاچیق و دیگر فرم هایی که بتواند نقش سایه انداز در مجتمع های آموزشی بزرگ با کاربری های متفاوت داشته باشند، 

از انواع مصالح ساختمانی استفاده میشود.

آلاچیق علاوه بر سرپناه و سایه انداز بایستی نقش پناهگاه را به هنگام نامساعد بودن آب و هوا نیز داشته باشند.

 

 

منتشرشده در مطالب خواندنی