شنبه, 09 فروردين 779 23:12

کاور چوب پلاست عرض 5.5 سانتی متر

عرض کاور 5.5 سانتی متر

ضخامت کاور 12 میلیمتر

طول کاور 3 متر

 

 

منتشرشده در کاور چوب پلاست
شنبه, 09 فروردين 779 23:07

کاور چوب پلاست عرض 13 سانتی متر

عرض کاور 13 سانتی متر

ضخامت کاور 12 میلی متر

طول کاور 3 متر

منتشرشده در کاور چوب پلاست